Disclaimer

Disclaimer van KamersWageningen

KamersWageningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersWageningen, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersWageningen zijn verbonden. KamersWageningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersWageningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersWageningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersWageningen worden aangeboden. KamersWageningen garandeert niet dat de op KamersWageningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersWageningen garandeert ook niet dat de op KamersWageningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersWageningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersWageningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersWageningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersWageningen. U vrijwaart KamersWageningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersWageningen.